Eliana Carmenza Ordoñez - Profesional Universitario Planeación

Eliana Carmenza Ordoñez – Profesional universitario Planeación

Profesión:
Ingeniera Agroindustrial

Teléfono:
038 – 863 1818 ext. 6547